นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามประเทศ

รายชื่อนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย

กัมพูชา 1 คน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ปริญญาตรี

1 2560 603020110012 นางสาวมวยโฮง จุม พยาบาลศาสตร์ 2.69

 

ลาว 30 คน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปริญญาตรี

1 2561 613090110628 Miss Phoy phailin Vongnoulat การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 3.38
2 2561 613090110636 Mr.Thanaphone Phommaxay การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 2.21
3 2562 623090110312 นางสาวเกสร สุวรรณสาร การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี

1 2558 583070510115 นางสาวสุพรรษา ดวงวิเศษ นิเทศศาสตร์ 2.61
2 2559 593070110360 Mr.Detlavanh Sayavong การจัดการ 1.82
3 2559 593070110378 Mr.Tony Souvorlarvong การจัดการ 2.24
4 2561 613070310099 Mr.Sisangthong ananh เทคโนโลยีสารสนเทศ 2
5 2561 613070310107 Mr.Sihalath cho i เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.77
6 2561 613070410055 Miss Souphinmany Alinna คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.64
7 2561 613070510086 Mr.Saophachanh Theppany นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2.5

 

คณะครุศาสตร์

ปริญญาโท

1 2561 616150110248 นางมะไลวัน บัวพันทะวง การบริหารและพัฒนาการศึกษา 3.25

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

1 2562 624040710052 นายท่า อินทะกุมาน เทคโนโลยีการเกษตร(แขนงพืชศาสตร์) 0

ปริญญาตรี

1 2558 583040720174 นายสุพี หลวงสุวรรณ เกษตรศาสตร์(วิชาเอกสัตวศาสตร์) 3.11
2 2561 613040710154 นายแปบซี่ บุนยะลาด เทคโนโลยีการเกษตร(แขนงพืชศาสตร์) 2.12

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1 2562 622030900238 นางสาวลิซ่า พอนมะนี การตลาด 0

ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

1 2561 614030110165 นายธรรมสิน ราชพน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2.64

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2559 593030610103 นายอนุสอน เพชรชมภู วิศวกรรมโยธา 2.19

 

วิทยาลัยธาตุพนม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 2561 611050100290 นายบินลี่ ไชยะจัก ช่างยนต์ 2.25
2 2561 611050400179 นายพอนทะวี ชะนะหง ช่างไฟฟ้ากำลัง 1.95
3 2561 611050800295 นางสาววิไลวัน ชุมพนพักดี การบัญชี 1.93

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1 2561 612050500026 พระขันแก้ว แปงโกดแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.69
2 2561 612050500034 พระคำผัน ทำมะวง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.38
3 2561 612050500042 พระแจ้งสะหวัด เนียมมะวง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 3.05
4 2561 612050500083 พระนา แก้วประเสริฐ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.67
5 2561 612050500174 พระวงวิไล สีทำมะวง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.45
6 2561 612051100289 นางสาวสุกดาวอน ดวงสะหว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.45

ปริญญาตรี

1 2562 623050110104 นายทินกร เพชรลือชัย วิศวกรรมพลังงาน 0

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2562 623011710406 นางสาวสอน จะเลินสุก ภาษาอังกฤษ 0

 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

1 2562 624171120246 นางสาวส้มโอ แก้วน้ำ การบัญชี 0
2 2562 624171140137 นางสาววาสนา ศรีบุญเรือง การบัญชี 0

 

เวียดนาม 18 คน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปริญญาตรี

1 2560 603090210460 นางสาวBao Chau Dang การโรงแรมและภัตตาคาร 3.32
2 2561 613090110461 Miss Thi My Duyen Ngo การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 3.3
3 2561 613090110479 Miss Thi Hong Hanh Dao การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) 3.11
4 2561 613090110487 Mr.Van Duan Vi การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 2.66
5 2561 613090110495 Mr.Duc Phu Dinh การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) 2.61
6 2561 613090110503 Miss Nhu Quynh Vo การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ) 3.34
7 2561 613090110511 Mr.Van Nam Nguyen การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 3.15
8 2561 613090110529 Miss Thi My Duyen Vy การท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร) 3.15

 

คณะครุศาสตร์

ปริญญาโท

1 2556 566010111425 Mr.HA THANH NGUYEN การบริหารการศึกษา 3.65

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1 2560 602030100088 Mr.DO XUAN THIEN เทคนิคเครื่องกล 2.52
2 2560 602030100575 Mr.VI VAN QUY เทคนิคเครื่องกล 2.44
3 2560 602030100583 Mr.KIM VAN QUANG เทคนิคเครื่องกล 2.37
4 2560 602030100591 Mr.VI VAN THOAI เทคนิคเครื่องกล 2.38
5 2560 602030100625 Mr.DAO HUU LOC เทคนิคเครื่องกล 2.34
6 2560 602030100658 Mr.VI VAN HOANG เทคนิคเครื่องกล 2.36
7 2560 602030100666 Mr.LUONG CHI BAO เทคนิคเครื่องกล 2.37

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2562 623110510137 นายQuoc Manh Luong วิศวกรรมไฟฟ้า 0

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2562 623011910212 Mr.Van Don Luong ภาษาจีน 0