นักศึกษาต่างชาติ

จำนวนนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามประเทศ

รายชื่อนักศึกษาต่างชาติปัจจุบัน จำแนกตามคณะ/วิทยาลัย

กัมพูชา 2 คน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

ปริญญาตรี

1 2560 603020110012 นางสาวมวยโฮง จุม พยาบาลศาสตร์ 2.71

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2553 533011310844 นายศิวา คุ้มสัตตา คอมพิวเตอร์ 2.32

 

ลาว 21 คน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปริญญาตรี

1 2561 613090110537 Mr.Lad Oudone Singthong การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0
2 2561 613090110628 Miss Phoy phailin Vongnoulat การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0
3 2561 613090110636 Mr.Thanaphone Phommaxay การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปริญญาตรี

1 2558 583070510115 นางสาวสุพรรษา ดวงวิเศษ นิเทศศาสตร์ 2.61
2 2559 593070110360 Mr.Detlavanh Sayavong การจัดการ 1.89
3 2559 593070110378 Mr.Tony Souvorlarvong การจัดการ 2.33
4 2561 613070310099 Mr.Sisangthong ananh เทคโนโลยีสารสนเทศ 0
5 2561 613070310107 Mr.Sihalath cho i เทคโนโลยีสารสนเทศ 0
6 2561 613070410055 Miss Souphinmany Alinna คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0
7 2561 613070510086 Mr.Saophachanh Theppany นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 0

 

คณะครุศาสตร์

ปริญญาโท

1 2561 616150110248 นางมะไลวัน บัวพันทะวง การบริหารการศึกษา 0

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

ปริญญาตรี

1 2558 583040720174 นายสุพี หลวงสุวรรณ เกษตรศาสตร์(วิชาเอกสัตวศาสตร์) 2.92
2 2561 613040710154 นายแปบซี่ บุนยะลาด เทคโนโลยีการเกษตร(แขนงพืชศาสตร์) 0

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง/เทียบโอน)

1 2561 614030110165 นายธรรมสิน ราชพน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 0

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี

1 2559 593030610103 นายอนุสอน เพชรชมภู วิศวกรรมโยธา 2.12

 

วิทยาลัยธาตุพนม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 2561 611050100290 นายบินลี่ ไชยะจัก ช่างยนต์ 2.35
2 2561 611050800295 นางสาววิไลวัน ชุมพนพักดี การบัญชี 2.11

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1 2560 602050400376 นายลำเงิน สุกดาลาด ไฟฟ้า 2.29
2 2561 612050500026 พระขันแก้ว แปงโกดแก้ว ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.46
3 2561 612050500083 พระนา แก้วประเสริฐ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2.3
4 2561 612051100289 นางสาวสุกดาวอน ดวงสะหว่าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2.5

 

เวียดนาม 17 คน

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปริญญาตรี

1 2560 603090210460 นางสาวBao Chau Dang การโรงแรมและภัตตาคาร 3.5
2 2561 613090110461 Miss Thi My Duyen Ngo การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0
3 2561 613090110479 Miss Thi Hong Hanh Dao การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0
4 2561 613090110487 Mr.Van Duan Vi การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0
5 2561 613090110495 Mr.Duc Phu Dinh การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0
6 2561 613090110503 Miss Nhu Quynh Vo การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0
7 2561 613090110511 Mr.Van Nam Nguyen การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0
8 2561 613090110529 Miss Thi My Duyen Vy การท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรกลาง ปี1) 0

 

คณะครุศาสตร์

ปริญญาโท

1 2556 566010111425 Mr.HA THANH NGUYEN การบริหารการศึกษา 3.65
2 2556 566010210235 Mr.Bui Ngoc Anh หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 3.3

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1 2560 602030100088 Mr.DO XUAN THIEN เทคนิคเครื่องกล 2.17
2 2560 602030100575 Mr.VI VAN QUY เทคนิคเครื่องกล 2.25
3 2560 602030100583 Mr.KIM VAN QUANG เทคนิคเครื่องกล 2.2
4 2560 602030100591 Mr.VI VAN THOAI เทคนิคเครื่องกล 2.27
5 2560 602030100625 Mr.DAO HUU LOC เทคนิคเครื่องกล 2.26
6 2560 602030100658 Mr.VI VAN HOANG เทคนิคเครื่องกล 2.13
7 2560 602030100666 Mr.LUONG CHI BAO เทคนิคเครื่องกล 2.17