สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ลงทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

* วงรอบปีการศึกษาถัดไป นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
ตารางสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560
และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17:46 น.
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 15 11 26 0 0 0 15 11 26 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 150 561 711 5 31 36 143 555 698 4 22 26
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 33 1 34 0 0 0 32 1 33 0 0 0
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 60 153 213 0 0 0 54 147 201 0 0 0
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18 2 20 0 0 0 15 2 17 0 0 0
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 42 60 102 0 0 0 39 56 95 0 0 0
7. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 7 18 25 0 0 0 7 18 25 0 0 0
8. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 20 15 35 10 25 35 20 15 35 10 25 35
9. วิทยาลัยธาตุพนม 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0 0 0
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 13 141 154 0 0 0 13 141 154 0 0 0
รวม 364 966 1,330 15 56 71 344 950 1,294 14 47 61
  รวมผู้สำเร็จการศึกษา 1,401 คน รวมผู้ลงทะเบียนบัณฑิต 1,355 คน
ตารางสรุปจำนวนผู้ประสงค์เข้า และ ไม่เข้า รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17:46 น.
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 15 11 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 138 550 688 4 22 26 5 5 10 0 0 0
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 32 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 53 146 199 0 0 0 1 1 2 0 0 0
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 15 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 38 56 94 0 0 0 1 0 1 0 0 0
7. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 7 18 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 20 15 35 9 21 30 0 0 0 1 4 5
9. วิทยาลัยธาตุพนม 6 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 12 141 153 0 0 0 1 0 1 0 0 0
รวม 336 944 1,280 13 43 56 8 6 14 1 4 5
  รวมผู้เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 1,336 คน รวมผู้ไม่เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 19 คน


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ตามปีที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา และคณะ

 

Warning: Unknown: 1 result set(s) not freed. Use mysql_free_result to free result sets which were requested using mysql_query() in Unknown on line 0