สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ลงทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

* วงรอบปีการศึกษาถัดไป นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
ตารางสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561
และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:30 น.
2017-8-1 : 2018-7-31
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 30 4 34 0 0 0 28 4 32 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 88 359 447 5 9 14 80 349 429 3 8 11
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 59 4 63 0 0 0 59 4 63 0 0 0
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 54 170 224 0 0 0 51 167 218 0 0 0
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 5 16 0 0 0 10 5 15 0 0 0
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 70 127 197 0 0 0 63 123 186 0 0 0
7. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 5 47 52 0 0 0 5 47 52 0 0 0
8. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 25 19 44 0 0 0 24 19 43 0 0 0
9. วิทยาลัยธาตุพนม 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 9 139 148 0 0 0 9 138 147 0 0 0
รวม 354 874 1,228 5 9 14 332 856 1,188 3 8 11
  รวมผู้สำเร็จการศึกษา 1,242 คน รวมผู้ลงทะเบียนบัณฑิต 1,199 คน
ตารางสรุปจำนวนผู้ประสงค์เข้า และ ไม่เข้า รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12:30 น.
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 28 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 79 343 422 3 8 11 1 6 7 0 0 0
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 59 4 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 48 166 214 0 0 0 3 1 4 0 0 0
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 61 118 179 0 0 0 2 5 7 0 0 0
7. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 5 47 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 24 18 42 0 0 0 0 1 1 0 0 0
9. วิทยาลัยธาตุพนม 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 9 135 144 0 0 0 0 3 3 0 0 0
รวม 326 840 1,166 3 8 11 6 16 22 0 0 0
  รวมผู้เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 1,177 คน รวมผู้ไม่เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 22 คน


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ตามปีที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา และคณะ