สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ลงทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

* วงรอบปีการศึกษาถัดไป นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
ตารางสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 22:06 น.
2018-08-01 : 2019-07-31
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 13 13 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 0 4 4 4 19 23 0 0 0 1 12 13
3. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 70 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. คณะวิทยาศาสตร์ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 9 13 22 4 1 5 7 8 15 0 0 0
7. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. วิทยาลัยธาตุพนม 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 8 138 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 59 240 299 8 20 28 7 8 15 1 12 13
  รวมผู้สำเร็จการศึกษา 327 คน รวมผู้ลงทะเบียนบัณฑิต 28 คน
ตารางสรุปจำนวนผู้ประสงค์เข้า และ ไม่เข้า รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 22:06 น.
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 0 0 0 1 11 12 0 0 0 0 1 1
3. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. วิทยาลัยธาตุพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7 8 15 1 11 12 0 0 0 0 1 1
  รวมผู้เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 27 คน รวมผู้ไม่เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 1 คน


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ตามปีที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา และคณะ