สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ลงทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

* วงรอบปีการศึกษาถัดไป นับตั้งแต่ 1 สิงหาคม ถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป
ตารางสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2562
และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 19:18 น.
2018-08-01 : 2019-07-31
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 13 14 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 90 351 441 4 19 23 0 0 0 1 12 13
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 75 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. คณะวิทยาศาสตร์ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 38 60 98 6 1 7 7 8 15 0 0 0
8. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 1 1 2 3 9 12 0 0 0 0 0 0
10. วิทยาลัยธาตุพนม 13 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 8 138 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 646 837 13 29 42 7 8 15 1 12 13
  รวมผู้สำเร็จการศึกษา 879 คน รวมผู้ลงทะเบียนบัณฑิต 28 คน
ตารางสรุปจำนวนผู้ประสงค์เข้า และ ไม่เข้า รับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 19:18 น.
คณะ/วิทยาลัย จำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนผู้ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาตรี ปริญญาโท
ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม ช. ญ. รวม
1. คณะเกษตรและเทคโนโลยี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. คณะครุศาสตร์ 0 0 0 1 11 12 0 0 0 0 1 1
3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. วิทยาลัยการบินนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. วิทยาลัยธาตุพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 7 8 15 1 11 12 0 0 0 0 1 1
  รวมผู้เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 27 คน รวมผู้ไม่เข้ารับฯ ปริญญาบัตร 1 คน


สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และจำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
ตามปีที่สำเร็จการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชา และคณะ