• มหาวิทยาลัยนครพนม

  • วัน อังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
  • เวลา   น.
  • ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน

เปิดให้ลงทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

  บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)  สามารถลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯและจองชุดครุย ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น  (หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ)

      โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยละเอียด  เนื่องจากข้อมูลในระบบดังกล่าวจะใช้ในการพิมพ์ปริญญาบัตร  ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที  

        หากบัณฑิตมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559 ได้ กรุณาติดต่อที่คณะ/วิทยาลัย หรือกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อกรอกคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ พร้อมแนบหลักฐาน  ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 2 สิงหาคม 2560 เวลา 17:27:00 น.