เปิดให้ลงทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง 10 พฤศจิกายน 2561ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการลงทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

           ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม  จะมีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561  ณ  อาคารศรีโคตรบูรณ์  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  มหาวิทยาลัยนครพนม นั้น

 

       ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560  (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561)  ดำเนินการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯและจองชุดครุย ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น  (หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ)     โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยละเอียด  เนื่องจากข้อมูลในระบบดังกล่าวจะใช้ในการพิมพ์ปริญญาบัตร  ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที  

     blush หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2560 ได้ กรุณาติดต่อที่คณะ/วิทยาลัย  เพื่อกรอกคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ พร้อมแนบหลักฐาน  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  หากไม่ได้ยื่นคำร้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาหน้าและปีการศึกษาถัดๆไป

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 17 กันยายน 2561 เวลา 11:16:00 น.

การจองชุดครุยวิทยฐานะ

วิธีการจองชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สามารถทำการจองชุดครุยฯ จากร้านที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น โดยมี 2 ช่องทาง  ได้แก่

1.  จองผ่านระบบลงทะเบียนบัณฑิต ฯ ที่เมนู จองชุดครุย

     จองได้ตั้งแต่  :  บัดนี้ จนถึงวันที่  16 พฤศจิกายน 2561

     การชำระเงิน :  พิมพ์ใบจองติดต่อชำระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  (โดยชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

2.  จองและชำระเงินด้วยตนเอง  ณ  หอประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม  (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)

    จองได้ตั้งแต่  :  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  - 25 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 - 16.30 น.  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

    การชำระเงิน :  ติดต่อชำระเงิน ณ หอประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม

ราคาชุดครุย

              ระดับ                                                  ราคา (บาท)                           

ค่าประกันความเสียหาย (บาท)

      ยอดที่ต้องชำระ (บาท)                                     
ปริญญาตรี  (เช่าชุด) 800 1,000 1,800
ปริญญาตรี  (ตัดใหม่) 2,000 - 2,000
ปริญญาโท  (เช่าชุด) 1,000 1,000 2,000
ปริญญาโท  (ตัดใหม่) 2,200 - 2,200

**  กรณีเช่าชุด จะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืน 1,000 บาท เมื่อบัณฑิตนำชุดครุยมาคืนในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้บัณฑิตทราบในวันมารับชุดครุย

หมายเหตุ   1. กรณีจองและชำระ ณ สถาบันภาษา บัณฑิตสามารถให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อน มาชำระเงินได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้

                 2.  หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่  คุณฉลาด ที่หมายเลข  099-975-4989

                 3.  เมื่อทราบกำหนดการรับชุดครุยฯ   มหาวิทยาลัยจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง

ประกาศ

" หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบว่าบัณฑิตและมหาบัณฑิต  มีการตัดชุดครุยวิทยฐานะกับร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด  และชุดครุยวิทยฐานะที่ตัดมาไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนครพนม  แล้วบัณฑิตกับมหาบัณฑิตไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้  ทางมหาวิทยาลัยนครพนมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น "

                                                                                                                                                     ข้อมูลจาก ... ฝ่ายรับจองชุดครุย

 


วันที่ : 4 ตุลาคม 2561 เวลา 14:52:00 น.

การลงทะเบียนบัณฑิตของมหาบัณฑิต ที่รอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา

เรียน  มหาบัณฑิต

         มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2561 , 25 เมษายน 2561 , 23 พฤษภาคม 2561   ขณะนี้บัณฑิตวิทยาลัยอยู่ระหว่างการเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย  จึงทำให้ยังไม่สามารถลงทะเบียนบัณฑิตได้  ซึ่งหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาแล้ว  จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ท่านทำการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญาโดยเร็วที่สุด

       smiley  หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลขโทรศัพ  042-532-477  ต่อ 1083


วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 เวลา 10:15:00 น.