เปิดให้ลงทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อม และการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเข้ารับการฝึกซ้อม และการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ แก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:44:00 น.

ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนบัณฑิต

wink มหาวิทยาลัยนครพนม ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2560 จนถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตดำเนินการลงทะเบียนและจองชุดครุย โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยละเอียด  หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที

   blushหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2560 ได้ กรุณาติดต่อที่คณะ/วิทยาลัย  เพื่อกรอกคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ พร้อมแนบหลักฐาน  ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  หากไม่ได้ยื่นคำร้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาหน้าและปีการศึกษาถัดๆไป


วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:36:00 น.