• มหาวิทยาลัยนครพนม

  • วัน เสาร์ ที่ 21 ตุลาคม 2560
  • เวลา   น.
  • ออนไลน์ตอนนี้ 4 คน

เปิดให้ลงทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระหว่างวันที่1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2560ข่าวประชาสัมพันธ์

การแก้ไขข้อมูลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ได้เคยลงทะเบียนบัณฑิตไว้  ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 

โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือก  ลงทะเบียน  กรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชน  เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. เลือกเมนู แก้ไขข้อมูล

   เมนูข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน  ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่ที่ติดต่อได้ ณ ปัจจุบัน

   เมนูข้อมูลภาวะการมีงานทำและสถานะการเข้ารับ ฯ  ได้แก่

    -  ข้อมูลภาวะการมีงานทำ  เช่น เปลี่ยนที่ทำงาน , ได้งานทำแล้ว , ศึกษาต่อ  เป็นต้น 

    -  สถานะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  เช่น เปลี่ยนเป็นเข้ารับ-ไม่เข้ารับ , อายุครรภ์(ระบุถึงวันงานพิธีฯ) , สภาพร่างกาย-ความเจ็บป่วย , สถานะการบวช  , สถานะทางทหาร  เป็นต้น

       เมื่อดำเนินการแก้ไขข้อมูล  กดบันทึกข้อมูล

      หากไม่ดำเนินการแก้ไขในระยะเวลาดังกล่าว ถือว่ายืนยันข้อมูลการลงทะเบียนบัณฑิตเดิมค่ะ

 

 

 


วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 เวลา 19:22:00 น.

การขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 (เดือนธันวาคม 2560)  แต่มีความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาหน้า  สามารถดำเนินการ  ดังนี้

1. ติดต่อขอคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่คณะ วิทยาลัย  หรือกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. กรอกคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

3. แนบเอกสารหลักฐานที่ทำให้ไม่สามารถเข้ารับฯ ได้  เช่น ใบรับรองแพทย์  หมายเรียกทหาร  คำสั่งไปราชการต่างประเทศ  เป็นต้น

4. ยื่นคำร้องและเอกสาร ที่คณะ วิทยาลัย  หรือกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  หากทราบผลแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการโทรแจ้งบัณฑิตตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในคำร้อง

     หากไม่ได้ยื่นคำร้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาหน้าและปีการศึกษาถัดๆไป

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 18 ตุลาคม 2560 เวลา 19:41:00 น.

การจองชุดครุยวิทยฐานะ

วิธีการจองชุดครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตสามารถทำการจองชุดครุยได้ 2 ช่องทาง  ได้แก่

1.  จองผ่านระบบลงทะเบียนบัณฑิต ฯ ที่เมนู จองชุดครุย

     จองได้ตั้งแต่  :  วันที่  12  ตุลาคม  2560 - 17 พฤศจิกายน 2560

     การชำระเงิน : ชำระผ่านทางธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560   (โดยชำระเต็มจำนวนเท่านั้น)

2.  จองและชำระเงินด้วยตนเอง ณ หอประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม  (ข้างศาลจังหวัดนครพนม)

    จองได้ตั้งแต่  :  วันที่  20 พฤศจิกายน 2560  - 26 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 - 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ

    การชำระเงิน : ชำระเงินด้วยตนเอง ณ หอประชุมสถาบันภาษา

ราคาชุดครุย

              ระดับ                                                  ราคา (บาท)                           

ค่าประกันความเสียหาย (บาท)

      ยอดที่ต้องชำระ (บาท)                                     
ปริญญาตรี  (เช่าชุด) 800 1,000 1,800
ปริญญาตรี  (ตัดใหม่) 2,000 - 2,000
ปริญญาโท  (เช่าชุด) 1,000 1,000 2,000
ปริญญาโท  (ตัดใหม่) 2,200 - 2,200

หมายเหตุ : กรณีเช่าชุด จะได้รับเงินค่าประกันความเสียหายคืน 1,000 บาท เมื่อบัณฑิตนำชุดครุยมาคืนในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะแจ้งให้บัณฑิตทราบในวันมารับชุดครุย


การรับชุดครุย

บัณฑิตที่สั่งจองและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและเลขที่ใบจองติดต่อ

สถานที่รับชุดครุย : ณ หอประชุมสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม  (ข้างศาลจังหวัดนครพนม) 

วัน-เวลารับชุดครุย :  วันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 18.00 น.

หมายเหตุ  1. กรณีจองและชำระด้วยตนเอง  บัณฑิตสามารถให้ญาติพี่น้อง หรือเพื่อน มาชำระเงินได้ตามกำหนดการที่แจ้งไว้

                 2.  หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามได้ที่  คุณฉลาด ที่หมายเลข  09-9975-4989

                 3.  เมื่อทราบกำหนดการฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในภายหลัง

 

 

 


วันที่ : 10 ตุลาคม 2560 เวลา 18:57:00 น.

การลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

  บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 (สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560)  สามารถลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯและจองชุดครุย ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เท่านั้น  (หากไม่ลงทะเบียนภายในระยะเวลาดังกล่าว  ถือว่าท่านไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ)

      โดยขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านโดยละเอียด  เนื่องจากข้อมูลในระบบดังกล่าวจะใช้ในการพิมพ์ปริญญาบัตร  ซึ่งหากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายชื่อของท่าน ให้ติดต่อคณะ/วิทยาลัยที่ท่านสังกัดเพื่อดำเนินการแก้ไขทันที  

        หากบัณฑิตมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา 2559 ได้ กรุณาติดต่อที่คณะ/วิทยาลัย หรือกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อกรอกคำร้องขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรฯ พร้อมแนบหลักฐาน  ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 

ไฟล์ข่าว


วันที่ : 2 สิงหาคม 2560 เวลา 17:27:00 น.